Khotbah Minggu 12 Maret 2017

PRA PASKAH 2 STOLA  UNGU   Bacaan 1         :  Kejadian 12:1-4 Bacaan 2         :  Roma 4:1-5,13-17 Bacaan 3         :  Yohanes 3:1-17 Tema Liturgis  :  Taat melakukan kehendak Allah Tema Khotbah :  Kemauan berubah untuk melakukan […]

Mbak Diplomat

Bacaan : Kisah Para Rasul 7 : 30 – 34 | Pujian: KJ 260 Nats: “Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir dan Aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan Aku telah […]

Papan Watu

Waosan : Pangentasan (Keluaran) 24 : 12 – 18 | Pamuji : KPK 94 Nats: “Sira munggaha ing gunung sowan marang ing ngarsaningSun, lan tetepa ana ing kono, nuli sira bakal Sunparingi papan watu, kang […]
1 2 3 46